خواص کود

گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده و خورد می کند. سیستم گوارش گاو کارایی بیشتری در هضم غذا دارد و در نتیجه کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری دارد. آزاد سازی عناصر غذایی از کود گاوی تا میزان 50درصد ممکن است بیش از 18 هفته طول بکشد. کود گاو از فضولات مایع، جامد و کاه و کلش برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است. این کود داری مواد معدنی با ارزش برای تغذیه خاک های کشاورزی است. حدود 75 درصد از وزن کود بصورت جامد و مابقی مایع می باشد. قسمت جامد کود شامل غذای مصرفی جذب نشده است. بخش عمده ازت و پتاسیم موجود در قسمت مایع نیز به سرعت برای گیاه قابل جذب است.